Obchodní podmínky společnosti MAGIC PLANET s.r.o.

se sídlem Bílkova 869/12, Praha 1, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 272 13 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104913, pro prodej vstupenek prostřednictvím webových stránek umístěných na internetových adresách M1lounge.com a PragueIllusion.com

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MAGIC PLANET s.r.o., se sídlem Bílkova 869/12, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 272 13 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104913 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek umístěných na internetových adresách com a PragueIllusion.com (dále jen „webové stránky“).

 

 • Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, či jiné akce a představení (dále jen „akce“) organizované prodávajícím prostřednictvím webových stránek. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a v anglickém jazyce. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jazykovými verzemi obchodních podmínek je rozhodující česká verze. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a/nebo v anglickém jazyce.

 

 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané kupní smlouvy. Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a zavazuje se jimi řídit.

 

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 • Prodávající může znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 • Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující.

 

 • Prodávajícího je možné kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 

Emailová adresa: info@m1lounge.com

Telefonní číslo: +420 227 195 235

 

 • Nabídka prodávajícího dle kupní smlouvy je nabídkou s výhradou ztráty schopnosti prodávajícího plnit dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Předmět kupní smlouvy

 

 • Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit za vstupenky stanovené vstupné.

 

 • Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

 

 • Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu objednávku elektronickou poštou a dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného s tím, že vstupenky budou dodány v elektronické podobě na adresu elektronické pošty zadanou v objednávce kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

 

 • Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího dle čl. 6 a čl. 7 těchto obchodních podmínek.

 

 • Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 

 • Prodávající je pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této akce.

 

 • Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem akce.

 

 • Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webové stránky prodávající neodpovídá.

 

 1. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 

 • Cena včetně daně z přidané hodnoty za každou vstupenku je uvedena na webových stránkách u každé akce jednotlivě. U každé akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

 

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil.

 

 • Kupující může uhradit prodávajícímu cenu za vstupenku bezhotovostně platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet, bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. ( ), vedený u ( ), či prostřednictvím platebního systému PayPal.

 

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu za vstupenku společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit cenu za vstupenku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 • Případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného, či jakékoliv jiné náklady spojené s provedením platby, hradí kupující.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 • V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, který upravuje odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu, jelikož se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

 

 1. Reklamační řád

 

 • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.

 

 • Kupující má nárok na vrácení ceny za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 

 • Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta jakákoliv jiná náhrada.

 

 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že kupujícímu nebude doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

 

 • V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 1. Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail,
 2. V případě, že již došlo ke konání akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 • V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude kupující, prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, vyrozuměn o tom, že je akce zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.

 

 • Prodávající je povinen v případě úplného zrušení akce ze strany prodávajícího vrátit kupujícímu zaplacené vstupné v plném rozsahu. V takovém případě bude vstupné kupujícímu vráceno na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zaplaceno, či na jiný účet výslovně uvedený kupujícím. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení akce.

 

 • Kupující uplatňuje reklamace související s kupní smlouvou prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v bodu 1.7. těchto obchodních podmínek.

 

 1. Informace o ochraně osobních údajů

 

 • Prodávající při prodeji jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících pro účely a v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Prodávající osobní údaje shromažďuje a uchovává v elektronické formě na zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup pouze omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů, které jsou vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Příjemcem osobních údajů kupujících je též poskytovatel platebních služeb, který zprostředkovává prováděné platby.

 

 • Kupující bere na vědomí, že při uzavření smlouvy o koupi vstupenky dochází ke zpracování jeho následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o platební kartě či bankovním účtu a údaje o zaplacení kupní ceny (dále společně jen „osobní údaje“).

 

 • Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

 

 1. za účelem přijetí platby, doručení vstupenky kupujícímu, zaslání případných informací o změnách akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na akci;
 2. za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
 3. za účelem splnění právních povinností (například daňových), které se na prodávajícího vztahují;
 4. za účelem podpory prodeje vlastních produktů, a to z titulu oprávněného zájmu prodávajícího.

 

 • Prodávající osobní údaje zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, tedy po dobu potřebnou k vypořádání všech vzájemných práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky a dále po dobu trvání reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě, kdy mohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy. Pro účely podpory prodeje vlastních produktů zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího po dobu jednoho roku od prodeje, nevnese-li kupující proti takovému zpracování námitku.

 

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webové stránky prodávajícího) uvést správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, přičemž bez jejich poskytnutí nemůže být vstupenka prodána.

 

 • Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 • Požádá-li kupující o jakékoliv další informace o zpracování svých osobních údajů, přičemž učinit tak může pomocí kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího, předá mu prodávající tyto informace bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

 

 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (kupující) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé na základě této kupní smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

V Praze dne ( )